Allergy test for WHY NOT the Color

Please always make an allergy test on the customer before using hair color WHY NOT the Color.
For questions about the content, please contact product@whynothair.se

Svenska

Häll 50 ml av The Color i en skål (ej av metall) tillsammans med 75 ml av The Activator, blanda väl. För Superlighteners blanda 50 ml The Color med 100 ml The Activator. Fördela därefter omgående på otvättat torrt hår. Skölj: när verkningstiden är uppnådd massera noggrant igenom håret och skölj med rikligt med vatten tills vattnet är klart, tvätta därefter med schampo. Allergitest måste göras 48 timmar före varje användning av produkten, även om en hårfärgningsprodukt har använts tidigare. Allergitest måste göras 48 timmar före varje användning av produkten, även om en hårfärgningsprodukt har använts tidigare. Föremål du behöver för att förbereda blandningen: bomullstops, ren tygbit, skål (använd inte metallföremål). Förbered färgblandningen. Blanda en liten mängd WHY NOT the Color och samma mängd WHY NOT the Activator på ett fat/liten tallrik. Använd inte metallföremål. Förslut färgen och aktivatorn försiktigt igen. Med en bomullstops, applicera en ärtstorlek av blandningen jämnt med ett tunt lager på en yta av 2 gånger 2 cm på insidan av underarmen. Låt blandningen appliceras i 45 minuter utan att täcka eller röra den; undvik kontakt med kläder; efter 45 minuter tvätta testområdet med vatten och klappa torrt med en ren tygbit. Om du eller din klient observerar några förändringar i hudens normala utseende, såsom klåda, rodnad, svullnad på och runt testområdet under testtiden eller under de följande 48 timmarna, ska du/din klient skölja av testområdet omedelbart, bör inte använda produkten och bör konsultera en läkare. Detta test är en viktig försiktighetsåtgärd som har visat sig vara tillförlitlig när den utförs under de föreslagna förhållandena. Tänk dock på att även om ett Allergy Alert Test har utförts kan du fortfarande uppleva en allergisk reaktion när du färgar håret. Allergitestet ger ingen garanti för att allergiska reaktioner inte kommer att inträffa i framtiden. Vid eventuella problem eller frågor, kontakta en läkare.

English

Allergy alert test. Instructions and application: pour into a non metal bowl 50 ml of The Color with 75 ml of The Activator, then mix. For the Superlighteners mix 50 ml of The Color with 100 ml of The Activator. As soon as you have prepared the mixture, distribute it evenly throughout dry unwashed hair. Rinsing: once the processing time is up emulsify thoroughly and rinse with plenty of water until the water runs clean and wash with shampoo. Allergy alert test must be done 48 hours before each use of the product, even if a hair coloring product has been used before. Items you need to prepare the mixture: Cotton bud, clean tissues, saucer / small plate (do not use metal objects). Prepare the mixture. With a cotton bud, mix small amounts of agent 1: colorant and agent 2: developer of the same quantity on a saucer/small plate. Do not use metal objects. Carefully reseal the colorant and developer containers. With the cotton bud, apply a pea size of the mixture evenly with a thin layer on an area of 2 by 2 cm on the inner side of the forearm. Leave the mixture applied for 45 minutes without covering or touching it; avoid contact with clothes; after 45 minutes wash the test area with water and pat dry with a clean tissue.If you or your client observes any changes to the normal skin appearance, such as itching, redness, swelling on and around the test area during the testing time, or during the following 48hrs, you/your client should rinse off the test area immediately, should do not use the product and should consult a doctor. This test represents an important precaution measure which has proved to be reliable when carried out under the conditions outlined. However, be aware that even if an Allergy Alert Test has been carried out, you may still experience an allergic reaction when you color your hair. The Allergy Alert Test does not provide a guarantee that allergic reactions will not occur in the future. In case of any concerns or questions please consult a doctor.

Finnish

Allergiavaroitustesti. Kaada ei-metalliseen kulhoon 50 ml The Color ja 75 ml The Activator -ainetta ja sekoita. Superlightenereille sekoita 50 ml The Color 100 ml:aan The Activator -ainetta. Heti kun olet valmistautunut seoksen, levitä tasaisesti kuiviin pesemättömiin hiuksiin. Huuhtelu: kun käsittelyaika on kulunut, emulgoi perusteellisesti ja huuhtele runsaalla vedellä, kunnes vesi on puhdasta ja pese shampoon kanssa. Allergiatesti on tehtävä 48 tuntia ennen jokaista tuotteen käyttöä, vaikka hiustenvärjäystuotetta on käytetty aiemmin. Seoksen valmistukseen tarvitsemasi tuotteet: Vanupuikko, puhdistuspyyhkeet, kulho (älä käytä metalliesineitä). Valmista seos. Sekoita vanupuikolla pieniä määriä The Color + The Activator: kehite saman määrän kulhoon. Älä käytä metalliesineitä. Sulje huolellisesti uudelleen väriaine- ja kehitepakkaukset. Levitä vanupuikolla herneen kokoinen seos tasaisesti ohut kerros 2 x 2 cm:n alueelle kyynärvarren sisäpuolelle. Anna seoksen vaikuttaa 45 minuuttia peittämättä tai koskematta sitä; vältä kosketusta vaatteisiin; 45 minuutin kuluttua pese testialue vedellä ja taputtele kuivaksi puhtaalla liinalla. Jos sinä tai asiakkaasi havaitsee muutoksia normaalissa ihon ulkonäössä, kuten kutinaa, punoitusta, turvotusta testialueella ja sen ympärillä testauksen aikana tai seuraavien 48 tunnin aikana, sinä/asiakkaasi tulee huuhdella testialue välittömästi pois, ei saa käyttää tuotetta ja pitäisi ota yhteyttä lääkäriin. Tämä testi on tärkeä varotoimenpide, joka on osoittautunut luotettavaksi, kun se suoritetaan kuvatuissa olosuhteissa. Muista kuitenkin, että vaikka allergiatesti on suoritettu, saatat silti saada allergisen reaktion, kun värjäät hiukset. Allergiavaroitustesti ei takaa, että allergisia reaktioita ei esiinny tulevaisuudessa. Jos sinulla on huolenaiheita tai kysymyksiä, ota yhteys lääkäriin.

Danish

Instruktioner og anvendelse: Hæld 50 ml The Color i en skål (ikke metal) sammen med 75 ml The Activator, bland godt. Til Superlighteners blandes 50ml The Color med 100ml The Activator. Fordel derefter straks i uvasket tørt hår. Skyl: når virkningstiden er nået, masseres grundigt gennem håret og skylles med rigeligt vand, indtil vandet er klart, derefter vaskes med shampoo. Allergitest skal udføres 48 timer før hver brug af produktet, også selvom et hårfarvningsprodukt har været brugt før. Genstande, du skal bruge for at forberede blandingen: vatpind, rent stykke klud, skål (brug ikke metalgenstande). Forbered blandingen. Bland en lille mængde WHY NOT the Color og den samme mængde WHY NOT The Activator på en lille tallerken. Brug ikke metalgenstande. Luk forsigtigt malingen og aktivatoren igen. Brug en vatpind til at påføre en mængde af blandingen på størrelse med en ærte jævnt i et tyndt lag til et område på 2 gange 2 cm på indersiden af underarmen. Lad blandingen påføres i 45 minutter uden at dække eller røre den; undgå kontakt med tøj; efter 45 minutter, vask testområdet med vand og dup tørt med et rent stykke klud. Hvis du eller din klient observerer ændringer i hudens normale udseende, såsom kløe, rødme, hævelse i og omkring testområdet under testtiden eller i løbet af de efterfølgende 48 timer, skal du/din klient skylle testområdet straks , bør ikke bruge produktet, og bør konsultere en læge. Denne test er en vigtig forholdsregel, som har vist sig at være pålidelig, når den udføres under de foreslåede forhold. Du skal dog huske på, at selvom en Allergy Alert Test er blevet udført, kan du stadig opleve en allergisk reaktion, når du farver dit hår. Allergitesten garanterer ikke, at der ikke vil opstå allergiske reaktioner I fremtiden. I tilfælde af problemer eller spørgsmål, kontakt en læge.

Polish

Instrukcje i aplikacjaw niemetalowej miseczce wymieszaj 50 ml farby The Color z 75 ml kremowej The Activator. Wprzypadku Superlighteners nalezy wymieszac 50 ml farby The Color z 100 ml kremowej The Activator. Natychmiast po przygotowaniu mieszanki koloryzujacej nalezy ja dokładnie i równomiernie rozprowadzic na suchych nieumyty włosach. Spłukiwanie: po upływie zalecanego czasu zemulgować i spłukac duza iloscia wody do momentu az spłukiwana woda bedzie czysta. Nastepnie uzyj shampoo. Ostrzegawczą próbę uczuleniową należy wykonać 48 godzin przed każdym użyciem produktu, nawet jeśli produkt do farbowania włosów był już wcześniej używany. Elementy potrzebne do przygotowania mieszanki: Patyczek higieniczny, czyste chusteczki, spodek/mały talerzyk (nie używać metalowych przed miotów). Przygotować mieszankę. Za pomocą patyczka higienicznego wymieszać niewielkie ilości The Color + The Activator: wywoływacz w tej samej ilości na spodku/małym talerzyku. Nie używać metalowych przedmiotów. Ostrożnie zamknąć pojemniki z barwnikiem i wywoływaczem. Za pomocą patyczka higienicznego nałożyć cienką warstwę mieszanki wielkości ziarnka grochu na obszar o wymiarach 2 na 2 cm po wewnętrznej stronie przedramienia. Pozostawić nałożoną mieszaninę na 45 minut bez przykrywania lub dotykania; unikać kontaktu z odzieżą; po 45 minutach zmyć obszar wykonywania próby uczuleniowej wodą i osuszyć czystą chusteczką. Jeśli użytkownik lub klient zaobserwuje jakiekolwiek zmiany w normalnym wyglądzie skóry, takie jak swędzenie, zaczerwienienie, obrzęk na obszarze wykonywania próby uczuleniowej i wokół niego w czasie wykonywania próby lub w ciągu następnych 48 godzin, użytkownik/klient powinien natychmiast spłukać obszar wykonywania próby uczuleniowej, nie powinien używać produktu i powinien skonsultować się z lekarzem. Dana próba uczuleniowa stanowi ważny środek ostrożności, który okazał się wiarygodny, gdy został przeprowadzony w określonych warunkach. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli ostrzegawcza próba uczuleniowa została przeprowadzona, nadal może wystąpić reakcja alergiczna podczas farbowania włosów. Ostrzegawcza próba uczuleniowa nie daje gwarancji, że reakcje alergiczne nie wystąpią wprzyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań należy skonsultować się z lekarzem.

German

Zubereitungsanleitungen und Anwendung. Mischen Sie in einem nichtmetallischen Behälter 50 ml The Color mit 75 ml The Activator. Für Superlighteners mischen 50 ml The Color mit 100 ml The Activator. Gleichmäßig zu verteilen die Mischung, um ungewaschenes Haar sofort nach der Zubereitung zu trocknen. Ausspülen: die Einwirkungszeit beendet ist, gründlich emulgieren, spülen Sie die Haare, bis das Wasser klar und waschen mit shampoo. 48 stunden vor jeder anwendung muss ein hautverträgder Allergieverdachtstest muss 48 stunden vor jeder anwendung des produkts durchgeführt werden, auch wenn zuvor ein Haarfärbemittel verwendet wurde. Was Sie für die Zubereitung der Mischung benötigen: Wattestäbchen, saubere Taschentücher, Untertasse / kleiner Teller (keine Metallgegenstände verwenden). Bereiten Sie die Mischung vor. Mischen Sie mit einem Wattestäbchen kleine mengen von The Color und The Activator: Entwickler in gleicher Menge auf einem Unterteller/kleinen Teller. Verwenden Sie keine Metallgegenstände. Verschließen Sie die Farbstoff- und Entwicklerbehälter wieder sorgfältig. Mit dem Wattestäbchen eine erbsengroße Menge der Mischung gleichmäßig und dünn auf eine Fläche von 2 x 2 cm auf der Innenseite des Unterarms auftragen. Lassen Sie die mischung 45 minuten lang einwirken, ohne sie abzudecken oder zu berühren; vermeiden Sie den kontakt mit der kleidung; spülen Sie die teststelle nach 45 minuten mit wasser ab und tupfen Sie sie mit einem sauberen Tuch trocken. Wenn Sie oder Ihr kunde während der testzeit oder in den folgenden 48 atunden veränderungen des normalen Hautbildes wie Juckreiz, Rötungen, Schwellungen auf und um die Testfläche herum feststellen, sollten Sie/Ihr Kunde die Testfläche sofort abspülen, das Produkt nicht verwenden und einen Arzt aufsuchen. Dieser Test stellt eine wichtige Vorsichtsmaßnahme dar, die sich bei Durchführung unter den beschriebenen Bedingungen als zuverlässig erwiesen hat. Beachten Sie jedoch, dass Sie auch nach einem Allergie-Warntest allergisch reagieren können, wenn Sie Ihr Haar färben. Der Allergieverdachtstest bietet keine Garantie dafür, dass in Zukunft keine allergischen Reaktionen mehr auftreten werden. Bei Bedenken oder Fragen wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

Netherland

Allergiewaarschuwingstest Instructies en toepassing: Gebruik geen metalen instrumenten (bijv. kommen, klemmen, kammen). Meng 100 ml The Color met 150 ml The Activator. Meng voor de serie Superlighteners middelen 100 ml The Color met 200 ml The Activator. Verdeel het mengsel direct na bereiding gelijkmatig over droog ongewassen haar. Spoelen: Meng het product na de inwerktijd zorgvuldig tot een emulsie, spoel het haar grondig tot het water helder is en was het tweemaal met shampoo. De allergiewaarschuwingstest moet 48 uur voor elk gebruik van het product worden uitgevoerd, zelfs als er al eerder een haarkleuringsproduct is gebruikt. Onderdelen die u nodig heeft om het mengsel te bereiden: Wattenstaafje, schone tissues, schoteltje/bordje (gebruik geen metalen voorwerpen).Bereid het mengsel. Meng met een wattenstaafje kleine hoeveelheden van The Color + The Activator: ontwikkelaar van dezelfde hoeveelheid op een schoteltje/bordje. Gebruik geen metalen voorwerpen. Sluit de containers met kleurstof en ontwikkelaar weer zorgvuldig. Breng met het wattenstaafje een hoeveelheid mengsel ter grootte van een erwt gelijkmatig dun aan op een gebied van 2 bij 2 cm aan de binnenkant van de onderarm.Laat het mengsel 45 minuten zitten zonder het af te dekken of aan te raken; vermijd contact met kleding; was na 45 minuten de testzone met water en dep droog met een schone tissue. Als u of uw klant veranderingen in het normale huidbeeld waarneemt, zoals jeuk, roodheid, zwelling op en rond het testgebied tijdens de test of tijdens de daaropvolgende 48 uur, moet u/uw klant het testgebied onmiddellijk afspoelen, het product niet gebruiken en een arts raadplegen. Deze test is een belangrijke voorzorgsmaatregel die betrouwbaar is gebleken wanneer hij onder de beschreven omstandigheden werd uitgevoerd. Houd er echter rekening mee dat zelfs als er een Allergiewaarschuwingstest is uitgevoerd, u nog steeds een allergische reactie kunt krijgen als u uw haar kleurt. De Allergiewaarschuwingstest biedt geen garantie dat er in de toekomst geen allergische reacties zullen optreden. Als u zich zorgen maakt of vragen heeft, raadpleeg dan een arts.

French

Test d’allergie mélanger dans un recipient non métallique 50 ml de The Color avec 75 ml de The Activator. Pour les Superlighteners mélanger 50 ml de The Color avec 100 ml de The Activator. Répartir uniformément le mélange obtenu sur cheveux secs non lavé immédiatament après la preparation. Rinçage : le temps de pause terminé, émulsionner soigneusement, rincer abondamment le cheveux jusqu’à ce l’eau soit claire et laver avec shampoo Le test d’allergie doit être effectué 48 heures avant chaque utilisation du produit, même si un produit de coloration a été utilisé auparavant. Les éléments nécessaires à la préparation du mélange : Coton-tige, tissus propres, soucoupe / petite assiette (ne pas utiliser d’objets métalliques). Préparer le mélange. À l’aide d’un coton-tige, mélanger de petites quantités de The Color + The Activator: colorant et d’agent 2 : révélateur de même quantité sur une soucoupe/petite assiette. Ne pas utiliser d’objets métalliques. Refermer soigneusement les récipients de colorant et de révélateur. À l’aide du coton-tige, appliquer la taille d’un petit pois du mélange uniformément en couche fine sur une surface de 2 cm sur 2 cm sur la face interne de l’avant-bras. Laisser le mélange appliqué pendant 45 minutes sans le couvrir ni le toucher ; éviter tout contact avec les vêtements ; après 45 minutes, laver la zone testée à l’eau et la sécher en tapotant avec un tissu propre. Si vous ou votre client observez des changements dans l’aspect normal de la peau, tels que des démangeaisons, des rougeurs, des gonflements sur et autour de la zone de test pendant la durée du test ou au cours des 48 heures suivantes, vous/votre client devez rincer immédiatement la zone de test, ne pas utiliser le produit et consulter un médecin#. Ce test représente une mesure de précaution importante qui s’est avérée fiable lorsqu’elle est effectuée dans les conditions décrites. Cependant, sachez que même si un test d’allergie a été effectué, vous pouvez toujours avoir une réaction allergique lorsque vous colorez vos cheveux. Le test d’allergie ne garantit pas que des réactions allergiques ne se produiront pas à l’avenir. En cas d’inquiétude ou de question, veuillez consulter un médecin.

Spanish

Prueba de alerta alérgica La prueba de alerta de alergia debe realizarse 48 horas antes de cada uso del producto, incluso si se ha utilizado antes un producto de coloración del cabello. Elementos necesarios para preparar la mezcla: Bastoncillo de algodón, pañuelos limpios, platillo / plato pequeño (no utilizar objetos metálicos). Prepare la mezcla. Con un bastoncillo de algodón, mezclar pequeñas cantidades de agente 1: colorante y agente 2: revelador de la misma cantidad en un platillo/plato pequeño. No utilice objetos metálicos. Vuelva a cerrar cuidadosamente los recipientes de colorante y revelador.  Con el bastoncillo de algodón, aplique uniformemente una capa fina del tamaño de un guisante de la mezcla sobre una zona de 2 por 2 cm en la cara interna del antebrazo. Deje la mezcla aplicada durante 45 minutos sin cubrirla ni tocarla; evite el contacto con la ropa; después de 45 minutos, lave la zona de prueba con agua y séquela a golpecitos con un pañuelo limpio. Si usted o su cliente observan algún cambio en el aspecto normal de la piel, como picor, enrojecimiento, hinchazón en la zona de la prueba o alrededor de ella durante el tiempo de la prueba, o durante las 48 horas siguientes, usted/su cliente debe enjuagar la zona de la prueba inmediatamente, no debe utilizar el producto y debe consultar a un médico#. Esta prueba representa una importante medida de precaución que ha demostrado su fiabilidad cuando se realiza en las condiciones descritas. No obstante, tenga en cuenta que, aunque se haya realizado una prueba de alerta de alergia, puede experimentar una reacción alérgica al teñirse el pelo. La Prueba de alerta alérgica no garantiza que no se produzcan reacciones alérgicas en el futuro. En caso de dudas o preguntas, consulte a un médico.